Câu lạc bộ 25 Bình Định
Hiến máu cứu người

Kiến Thức Máu

enlightenedenlightenedenlightenedCâu lạc bộ 25 Bình Định được ra mắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2011...!!!!enlightenedenlightenedenlightened
 
(LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ 25 BÌNH ĐỊNH)


1.Tên đơn vị: Câu lạc bộ 25 Bình Định – Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.

2. Địa điểm trụ sở chính: 374 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy Nhơn.

3.Quá trình thành lập: Câu lạc bộ 25 Bình Định được thành lập theo Quyết định số 297/QĐ-CTĐBĐ ngày 6/5/2011 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định và đã 3 lần được kiện toàn Ban Chủ nhiệm tại Quyết định số 555/QĐ-CTĐ ngày 28/12/2012; Quyết định số 576/QĐ-CTĐ ngày 26/12/2013; Quyết định số 410/QĐ-CTĐBĐ ngày 15/9/2014 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
“Câu lạc bộ 25 Bình Định” là tổ chức tình nguyện của sinh viên, học sinh các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông và các bạn thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định với nhiệm vụ trọng tâm tình nguyện trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trực thuộc về mặt tổ chức của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định và được sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của Trung tâm Huyết học – Truyền máu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Câu lạc bộ là nơi đoàn kết tập hợp mọi tầng lớp thanh niên, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo, vùng miền, cùng phấn đấu cho sự tiến bộ, thành đạt của mỗi thành viên và sự phát triển bền vững của phong trào Hiến máu tình nguyện của Bình Định nói riêng và cả nước nói chung.

4. Tóm tắt cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ 25 hiện nay:
- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có 10 thành viên, gồm: 1 Chủ nhiệm,  1 Phó Chủ nhiệm, 1 Thư ký, 1 Thủ quỷ và 6 Ủy viên. Chất lượng và hiệu quả hoạt động tốt.
- Câu lạc bộ gồm có 184 thành viên chính thức, được chia thành 4 nhóm trực thuộc: Nhóm 1: Đại học Quy Nhơn; nhóm 2: Đại học Quang Trung; Nhóm 3: Cao đẳng Y tế và Cao đẳng Bình Định; Nhóm 4: Cộng đồng dân cư.
- Cơ sở vật chất: Sử dụng phòng làm của Văn phòng Thường trực BCĐVĐHMTN tỉnh làm nơi hội họp và sinh hoạt. 
* Những thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội CTĐ tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh), sự quan tâm của Văn phòng Thường trực BCĐVĐHMTN tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Ban Chủ nhiệm và thành viên trong Câu lạc bộ. Đồng thời, CLB cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phục vụ các đợt HMTN tập trung, vận động HMTN đột xuất và các hoạt động sự kiện về HMTN và công tác tình nguyện xã hội.
* Những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ: Công tác phối hợp trong việc tuyên truyền vận động giữa các đơn vị trong việc tổ chức và vận động HMTN còn thiếu đồng bộ nên hiệu quả mang lại chưa cao.

5.     chức năng và nhiệm vụ của Câu lạc bộ 25:
5.1 Chức năng hoạt động:
- ĐÓ qu¶n lý, h­­íng dÉn vµ tuyªn truyÒn trong céng ®ång, thanh niªn sinh viªn vÒ môc ®Ých ý nghÜa cao ®Ñp cña hiÕn m¸u cøu ng­­êi. §ång thêi còng ®¸p øng ®­­îc nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o thanh niªn, sinh viªn mong muèn ®ãng gãp c«ng søc cña m×nh tham gia t×nh nguyÖn tuyªn truyÒn HMTN.
- CLB lµ n¬i gÆp gì giao l­u, chia sÎ cña nh÷ng ng­êi hiÕn m¸u t×nh nguyÖn nhiÒu lÇn tham gia vµo nguån ng­êi hiÕn m¸u dù bÞ.
     - Lµ n¬i trao ®æi, tuyªn truyÒn cho thanh niªn, sinh viªn vÒ: Tinh thÇn nh©n ®¹o, phßng chèng l©y nhiÔm HIV/AIDS, c¸c bÖnh l©y truyÒn qua ®­­êng m¸u, nÕp sèng v¨n ho¸ míi, c¸c kü n¨ng øng dông trong c«ng viÖc vµ cuéc sèng, ph­¬ng ph¸p häc tËp hiÖu qu¶….. Phª ph¸n vµ bµi trõ nh÷ng hiÖn t­­îng, nh÷ng hµnh vi tiªu cùc cña x· héi lµm ¶nh h­ëng ®Õn lçi sèng vµ phong trµo hiÕn m¸u t×nh nguyÖn t¹i TØnh B×nh §Þnh.

- Đoàn kết, tập hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên thanh gia CLB và hoàn thiện các kỹ năng công tác xã hỗi để có thể thực hiện tốt hoạt động của CLB và vì sự phát triển của bản thân.
- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động, các sự kiện để tuyên truyền vận động, tổ chức các điểm hiến máu trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn và các huyện lân cận nhằm thu gom đượ cho điều trị người bệnh.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho tình nguyện viên, tuyên truyền viên.
- Tham gia và thực hiện các hoạt động theo đề xuất của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các hội viên nhằm thu hút các bạn sinh viên, học sinh, thanh niên với phong trào hiến máu tình nguyện.
- Phối hợp thực hiện cũng như giao lưu với các câu lạc bộ khác trong và ngoài tỉnh nhằm thu hút phong trào tình nguyện của CLB ngày càng phát triển.

5.2. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ
- Tuyển chọn, kết nạp và tổ chức đội ngũ; thực hiện tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho thành viên về lối sống lành mạnh, đoàn kết, thân ái và nâng cao tinh thần trách nhiệm của thành viên với cộng đồng.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động và tổ chức điểm hiến máu để đảm bảo đáp ứng về nguồn người hiến máu theo chỉ tiêu được giao và theo yêu cầu của công tác điều trị.
- Tổ chức các hoạt động đào tạo nhằm trang bị cho thành viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vận động hiến máu, tổ chức các hoạt động cộng đồng và các kỹ năng phục vụ cho hoạt động cũng như vì sự phát triển của hội viên.
- Đề xuất và kiến nghị với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.
- Đề xuất, phối hợp với Trung tâm Huyết học – Truyền máu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan chức năng trong các vấn đề liên quan đến vận động và hiến máu tình nguyện.
- Báo cáo định kỳ 1 lần/tháng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

 
sinh nhật tròn 2 tuổi clb
(SINH NHẬT 2 TUỔI CLB)


     
 

(TÌNH NGUYỆN VIÊN VỚI NGƯỜI HIẾN MÁU)
 
 
Quy định về Hội viên:
 •   Bạn là thanh niên, sinh viên tuổi từ 16 đến 25 có tinh thần phấn đấu v­ươn lên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện....!!!
 •   Nhiệt tình tham gia các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, có phẩm chất đạo đức trong sáng không mắc các bệnh xã hội, các tệ nạn xã hội…!!
 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
 • Trong hơn 6 năm qua CLB đã tuyên truyền cho hàng chục ngàn lượt người về HMTN, trực tiếp hiến máu và vận động HMTN tập trung, HM đột xuất cứu người, hiến tiểu cầu cho hơn 2500 đv máu tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn tỉnh.
 • Hàng năm tổ chức các hoạt động tình nguyên như: Giọt hồng yêu thương, chủ nhật hồng, giọt hồng valentine,…
  Hàng năm tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi, nhằm đỡ đầu cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vương lên trong học tập, cuộc sống.
  Hàng năm tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi, tổ chức các hoạt động trao học bổng, xung kích mùa bão lũ, tham gia các hoạt động chương trình hành trình đỏ, tham gia các hoạt động do Hội CTĐ tỉnh, ban ATGT tỉnh, tỉnh đoàn tổ chức. đồng thời CLB luôn tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng như tập huấn scc, hội trại tuyên dương, tôn vinh tình nguyện viên tiêu biểu và đề nghị các cấp ngành TƯ, UBND tỉnh để kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc; xây dựng diễn đàn fb, website clb…
   
  * Khi tham gia vào câu lạc bộ các bạn sẽ được:

  + Tập huấn kỹ năng tuyên truyền hiến máu tình nguyện, có cơ hội trở thành những tuyên truyền viên, những thanh niên năng động, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

  + Vào Câu lạc bộ không nhất thiết phải hiến máu. Là cơ hội để thể hiện tinh thần và lòng nhân ái của mình đối với những người bệnh qua việc tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của mình.

  + Có cơ hội được thể hiện mình trước đám đông và phát huy những khả năng của mình.

  + Tham gia trải nghiệm vào các hoạt động tình nguyện như “e chai yêu thương”

  + Tham gia chương trình văn nghệ quyên góp cho trẻ em khó khăn, mở các gian hàng handmade, chiếu phim gây quỹ từ thiện.

  + Giao lưu với các CLB, đội, nhóm khác.

  + Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tự tin về thực hành xã hội. Rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước công chúng.

  + Tập huấn kỹ năng sinh hoạt đoàn, kỹ năng thanh niên: dân vũ quốc tế, gút dây, most, trò chơi tập thể, quản trò…
MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA CLB 25 BÌNH ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:

VỀ TẬP THỂ CLB: 
 
Năm Hình thức
khen thưởng
Số QĐ của cơ quan ban hành QĐ
2011 - 2012 Bằng khen Quyết định số 1534/QĐ-CTUBND ngày 12/ 6/2013 của UBND tỉnh Bình Định vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện từ năm 2011 đến năm 2012
2014 Bằng khen Quyết định số 33/QĐ-TƯHCTĐ ngày 19/01/2015 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2014
2015 Bằng khen Quyết định số 1882/QĐ-CTUBND ngày 03/ 6/2015 của UBND tỉnh Bình Định vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện từ năm 2013 đến năm 2014
2015 Bằng khen Quyết định số 551/QĐ-TƯHCTĐ ngày 24/12/2015 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2015
2016 Đĩa màu bạc Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
2016 Bằng khen Quyết định số 60/QĐ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2017 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2016
2015-2016 Bằng khen Quyết định số    /QĐ-CTUBND ngày    / 6/2017 của UBND tỉnh Bình Định vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện từ năm 2015 đến năm 2016
 

VỀ CÁ NHÂN:
Từ năm 2011 – 2017: có 10 bạn/năm được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và 15 bạn/năm nhận Giấy khen của Hội CTĐ tỉnh về công tác tuyên truyền vận động HMTN, về công tác CTĐ.
2014: Phan Minh Thuận nhận Bằng khen của UBND tỉnh
2015: Phan Hữu Tài nhận Bằng khen của UBND tỉnh
2016: Nguyễn Thị Như Hảo nhận Bằng khen của UBND tỉnh
2016: Nguyễn Thị Kiều nhận Bằng khen của UBND tỉnh
2017: Võ Thị Quỳnh Nga nhận Bằng khen của UBND tỉnh
Ngoài ra, một số bạn được Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu TW khen thưởng.

 
heartheartheartCÂU LẠC BỘ 25 BÌNH ĐỊNH CHÀO ĐÓN TẤT CẢ CÁC BẠN......!!!!!heartheartheart