Câu lạc bộ 25 Bình Định
Hiến máu cứu người

Kiến Thức Máu

Quy chế hoạt động CLB sử đổi 2016

Gửi lên: 20/01/2016 08:31, Người gửi: huuthanh, Đã xem: 521
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Quy Nhơn, ngày  11  tháng 01  năm 2016
 
 
QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ 25 Bình Định
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 25/QĐ-CTĐBĐ, ngày 11 /  01 / 2016)
 
 
 
 
 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự, quy trình thành lập, quản lý hoạt động và tài chính của Câu lạc bộ 25 Bình Định thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, tiếng Anh là Club 25 Binh Dinh.  
2. Quy chế này áp dụng đối với Câu lạc bộ 25 Bình Định; tình nguyện viên Câu lạc bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ 25 Bình Định.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Câu lạc bộ 25: là tổ chức của tình nguyện viên chữ thập đỏ; tuổi đời từ 18 đến 25; đủ điều kiện hiến máu và sẵn sàng hiến máu nhắc lại thường xuyên, phấn đấu đến 25 tuổi, mỗi thành viên hiến máu được 25 lần; hàng năm, mỗi  thành viên vận động được 25 người khác tham gia hiến máu tình nguyện.
2. Tình nguyện viên: là những người tình nguyện chữ thập đỏ tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo.
6. Gia đình hiến máu: là gia đình có từ 02 thành viên trở lên, có quan hệ ruột thịt (ông bà, bố mẹ, con cháu, không nhất thiết cùng chung hộ khẩu), thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo.
7. Hiến máu nhân đạo hay hiến máu tình nguyện: là hành động tình nguyện hiến máu cứu người do Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Trong Quy chế này, hai khái niệm hiến máu nhân đạo và hiến máu tình nguyện được hiểu như nhau.
 
 
 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ 25 Bình Định
1. Câu lạc bộ 25 Bình Định do Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải, tuân thủ Quy chế Truyền máu của Bộ Y tế, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ và các quy định tại Quy chế này.
2. Câu lạc bộ 25 Bình Định có thể bao gồm một hay nhiều tổ/nhóm trực thuộc tùy theo số lượng thành viên và tình hình thực tế của Câu lạc bộ do Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh quyết định thành lập.
3. Được sử dụng Biểu tượng Chữ thập đỏ, Biểu trưng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và biểu tượng, biểu trưng về hiến máu tình nguyện trong quá trình hoạt động.  
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
CỦA CÂU LẠC BỘ 25 BÌNH ĐỊNH
 
Điều 4. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ 25 Bình Định
1. Nhiệm vụ chung:
a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và phát triển thành viên tham gia câu lạc bộ;
b) Tham gia hiến máu nhân đạo và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng nhằm phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện;
c) Hướng dẫn, chăm sóc và tư vấn cho các thành viên câu lạc bộ và những người tham gia hiến máu nhân đạo để tiếp tục duy trì nguồn người hiến máu an toàn;
d) Vận động tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp người bệnh cần truyền máu;
e) Tham gia hoạt động huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng của các thành viên câu lạc bộ;
f) Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các thành viên câu lạc bộ theo quy định của pháp luật và của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
2. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ 25:
a) Thực hiện nhiệm vụ chung quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tham gia tuyên truyền, vận động cộng đồng phòng ngừa, ứng phó thảm họa; đảm bảo an toàn giao thông; sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
c) Tham gia hoạt động trợ giúp nhân đạo đối với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em mồ côi, lang thang; người khuyết tật nghèo và nạn nhân chất độc da cam;
d) Tham gia hoạt động truyền thông về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, về các giá trị nhân đạo trong giới trẻ;
Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của Câu lạc bộ 25 Bình Định
1. Quyền lợi và trách nhiệm của Câu lạc bộ 25 Bình Định:
a) Được phát triển thành viên mới, tổ chức các hoạt động theo đối tượng, địa bàn và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và các quy định tại Quy chế này;
b) Được tham gia các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh quản lý trực tiếp theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ.
2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:
a) Đối với Chủ nhiệm Câu lạc bộ: chịu trách nhiệm điều hành chung; lập kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động với Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
b) Đối với các phó chủ nhiệm và các uỷ viên: thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm thay mặt và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm giải quyết các công việc khi Chủ nhiệm đi vắng hoặc được ủy quyền.
3. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ:
a) Được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng hoạt động câu lạc bộ do Hội CTĐ tỉnh trực tiếp tổ chức; được cung cấp thông tin và các tài liệu về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo và hoạt động của Hội CTĐ; được ưu tiên đảm bảo máu, chế phẩm máu khi bản thân cần truyền máu, chế phẩm máu thông qua vận động các thành viên của câu lạc bộ tham gia hiến máu nhân đạo; được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ do Hội CTĐ tỉnh ban hành.
b) Gương mẫu và sẵn sàng hiến máu đồng thời vận động mọi người cùng tham gia hiến máu nhân đạo; tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động, sinh hoạt của Câu lạc bộ; thực hiện các nghĩa vụ của tình nguyện viên theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ.
Điều 6. Nội dung, phương thức hoạt động của Câu lạc bộ 25 Bình Định
1. Nội dung hoạt động:  
a) Tuyên truyền, vận động những người có cùng điều kiện và hoàn cảnh tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ và tình nguyện hiến máu nhắc lại nhiều lần;
b) Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hoạt động hiến máu trong các kỳ sinh hoạt, học tập, tổ chức giao lưu của Câu lạc bộ;
c) Phổ biến kiến thức và kỹ năng để các thành viên Câu lạc bộ hiểu biết về sức khỏe của bản thân, các bệnh về máu và các bệnh lây truyền qua đường máu;
d) Giới thiệu những tấm gương điển hình về hiến máu nhân đạo, kinh nghiệm hoạt động hiến máu của các câu lạc bộ khác;
e) Thực hiện việc tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể và gia đình có thành tích hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo theo quy định.
2. Phương thức hoạt động của Câu lạc bộ:
a) Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, sinh hoạt của Câu lạc bộ hoặc các Tổ/Nhóm trực thuộc về các chuyên đề liên quan đến máu và hiến máu nhân đạo;
b) Tổ chức các hoạt động giải đáp thắc mắc, thi tìm hiểu, thi sáng tác và biểu diễn các tác phẩm văn hoá, văn nghệ có nội dung liên quan đến máu và hiến máu nhân đạo;
c) Tổ chức các buổi giao lưu với các loại hình Câu lạc bộ khác, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về nội dung hiến máu nhân đạo.
d) Phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tổ chức các buổi hiến máu nhân đạo; tư vấn, chăm sóc các thành viên câu lạc bộ và những người tình nguyện tham gia hiến máu.
3. Chế độ hội họp:
a) Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ: họp thường kỳ 01 lần/tháng; tổ chức sinh hoạt, họp chuyên đề và bất thường khi cần.
b) Tổ/Nhóm trực thuộc: họp định kỳ 01 lần/tháng; tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất (khi cần) về vận động hiến máu nhân đạo và các hoạt động khác của Câu lạc bộ theo nhiệm vụ được giao.
c) Câu lạc bộ: họp định kỳ 01 lần/tháng; tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất theo nhiệm vụ của câu lạc bộ được giao.
Chương III
NHÂN SỰ CÂU LẠC BỘ 25 BÌNH ĐỊNH
 
Điều 7.  Nhân sự của Câu lạc bộ 25 Bình Định
1. Bộ máy lãnh đạo:
a) Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có từ 5 đến 10 người, gồm: Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và các Uỷ viên là các cá nhân tiêu biểu, có tâm huyết, nhiệt tình tham gia công tác hiến máu nhân đạo tại cộng đồng; có hiểu biết nhất định về vận động hiến máu; có khả năng lãnh đạo, quản lý các hoạt động của Câu lạc bộ.
b) Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Câu lạc bộ theo chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trên nguyên tắc hiệp thương, thống nhất hành động.
c) Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh quyết định công nhận trên cơ sở hiệp thương với các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
d) Các Phó chủ nhiệm và các ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
e) Ban lãnh đạo Tổ/Nhóm gồm Tổ trưởng/Nhóm trưởng. Số lượng người trong Ban lãnh đạo của từng Tổ/Nhóm tùy thuộc số lượng thành viên của Tổ/Nhóm đó. Tổ trưởng/Nhóm trưởng và các Tổ phó/Nhóm phó do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định trên cơ sở hiệp thương với các thành viên trong Tổ/Nhóm.
2. Các thành viên của Câu lạc bộ là tình nguyện viên chữ thập đỏ, có khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu; tự nguyện đăng ký tham gia các hoạt động vận động hiến máu nhân đạo phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phân công.
Điều 8. Mẫu đơn đăng ký tham gia, thẻ thành viên, biểu tượng, biểu trưng và trang phục của Câu lạc bộ 25 Bình Định
1. Hội Chữ hập đỏ tỉnh ban hành thống nhất theo mẫu đơn đăng ký tham gia, thẻ thành viên, biểu trưng, biểu tượng, trang phục sử dụng cho các thành viên Câu lạc bộ.  
2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm quản lý đơn đăng ký tham gia, thẻ thành viên, biểu tượng, biểu trưng và trang phục cho các thành viên theo mẫu của CLB  và quy định của Trung ương Hội.
 
Chương III
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG
 
Điều 9. Quản lý tài chính của Câu lạc bộ
1. Nguồn thu:
a) Từ đóng góp của các thành viên Câu lạc bộ;
b) Từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;
c) Từ nguồn hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh khi tham gia các hoạt động;
d) Từ nguồn vận động hiến máu tình nguyện khi tổ chức, phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung hoặc hiến máu tình nguyện đột xuất.
e) Các khoản thu hợp pháp khác.
2. Các khoản chi:
a) Chi cho các hoạt động của Câu lạc bộ theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Quy chế này;
b) Các khoản chi hợp pháp khác.
3. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm quản lý thu, chi tài chính của Câu lạc bộ.
Điều 10. Phân cấp quản lý
1. Câu lạc bộ 25 Bình Định do Hội Chữ thập đỏ tỉnh quản lý và điều hành.
2. Trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:
a) Chăm lo phát triển, quản lý, đào tạo và hướng dẫn Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định;
b) Vận động các nguồn lực để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho Câu lạc bộ;
c) Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các thành viên tham gia Câu lạc bộ;
d) Tổ chức tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể và gia đình có nhiều thành tích trong hoạt động theo quy định;
e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Hội CTĐ tỉnh về số lượng, chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ.
Điều 11. Giải thể tổ chức Câu lạc bộ
Hội CTĐ tỉnh quyết định thành lập thì Hội CTĐ tỉnh quyết định giải thể tổ chức Câu lạc bộ, khi:
1. Câu lạc bộ không đáp ứng với nhu cầu thực tiễn;
2. Câu lạc bộ vi phạm các quy định của pháp luật;
3. Câu lạc bộ hoạt động không hiệu quả và có đề nghị của các thành viên tham gia hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị;
4. Sáp nhập hoặc tổ chức lại theo mô hình mới.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 12. Điều khoản thi hành và tham chiếu
1. Câu lạc bộ 25 Bình Định và các thành viên Câu lạc bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quy chế này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.
Điều 13. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có 4 chương, 13 điều thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ 25 Bình Định được ký ngày 05/5/2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, Câu lạc bộ phản ánh về Hội Chữ thập đỏ tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh Hội xem xét, bổ sung, sửa đổi.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 12 (để t/h);
- VPTT BCĐ ĐHMTN tỉnh;
- CSSK;
- Lưu: VT.
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Phan Minh Tùng
 

Tải về

Từ site Câu lạc bộ 25 Bình Định:
( Dung lượng: 105.50 KB )

  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/01/2016 08:31
  • Đã tải về:
    9
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File