Câu lạc bộ 25 Bình Định
Hiến máu cứu người

Kiến Thức Máu

Quyết định ban hành quy chế CLB 2016

Gửi lên: 20/01/2016 08:33, Người gửi: huuthanh, Đã xem: 317
héi Ch÷ thËp ®á viÖt nam
TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Số: 26/QĐ-CTĐBĐ    Quy Nhơn, ngày 11  tháng 01 năm 2016
 
 
quyÕt ®Þnh
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Câu lạc bộ 25 Bình Định
 
 
 
 
 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH
 

Căn cứ Luật hoạt động Chữ thập đỏ; Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;

Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quy chế làm việc của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016,
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Câu lạc bộ 25 Bình Định,
 
 
 
quyÕt ®Þnh
 
          Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ 25 Bình Định, gồm 4 chương, 13 điều gửi kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao cho Ban Chăm sóc sức khỏe – Hội Chữ thập đỏ tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế.
Điều 3.Chủ nhiệm Câu lạc bộ 25, các thành viên Ban Chủ nhiệm và toàn thể tình nguyện viên của Câu lạc bộ 25 Bình Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.     
 
 
N¬i nhËn:
  - Nh­­­ ®iÒu 3;
  - L­­­u VT, TCCB.           
KT. CHñ TÞCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
Phan  Minh Tùng
 
 

Tải về

Từ site Câu lạc bộ 25 Bình Định:
( Dung lượng: 40.50 KB )

  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/01/2016 08:33
  • Đã tải về:
    4
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File