Câu lạc bộ 25 Bình Định
Hiến máu cứu người

Kiến Thức Máu

Quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm CLB năm 2016

Gửi lên: 20/01/2016 08:36, Người gửi: huuthanh, Đã xem: 375
 
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
 TỈNH  HỘI BÌNH ĐỊNH
                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số: 25/QĐ-CTĐBĐ                                                  Bình Định, ngày  11   tháng  01   năm 2015
   
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ 25 Bình Định
 
BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH
 
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
     - Căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ hoạt động nhân đạo – xã hội của Hội CTĐ tỉnh Bình Định;
- Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-CTĐBĐ ngày 06/5/2011 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định về việc thành lập Ban Chủ nhiệm CLB 25 Bình Định;
Xét đề nghị của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB 25 Bình Định gồm có các anh/chị sau:
1.     Nguyễn Hữu Thanh - Chủ nhiệm
2.     Phan Hữu Tài - Phó chủ  nhiệm
3.     Nguyễn Thị Như Hảo - Phó chủ  nhiệm
4.     Võ Thị Quỳnh Nga - Ủy viên
5.     Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên
6.     Lê Phương Hồng Ngọc - Ủy viên
7.     Lê Trương Huỳnh My - Ủy viên
8.     Nguyễn Châu Hòa - Ủy viên
9.     Nguyễn Thị Kiều - Ủy viên
10.                  Nguyễn Thị Mỹ Kiều - Ủy viên
 
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 410/QĐ-CTĐBĐ ngày 15/9/2014 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm CLB 25 Bình Định.
 
Điều 3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định và các anh, chị có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký .
 
Nơi nhận:                                                                        KT. CHỦ TỊCH
- Như điều 3;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
- TT;                                                                                                            
- Lưu: VP, CSSK.                                                        
                                                                                       (Đã ký và đóng dấu)
 
                                                                                         Phan Minh Tùng

Tải về

Từ site Câu lạc bộ 25 Bình Định:
( Dung lượng: 43.50 KB )

  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/01/2016 08:36
  • Đã tải về:
    7
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File